Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn 2,79 gam hợp chất hữu cơ Y rồi cho sản phẩm cháy đi qua các bình đựng $CaC{l_2}$ khan và dung dịch KOH, thấy bình đựng $CaC{l_2}$tăng thêm 1,89 gam, bình đựng KOH tăng thêm 7,92 gam. Mặt khác khi đốt 0,186 gam Y thì thu được 22,4 ml khí nitơ (đktc). Biết Y chỉ chứa 1 nguyên tử nitơ. Xác định công thức của Y.

1205

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11