Chi tiết câu hỏi

Khi tiến hành phân tích định lượng một hợp chất hữu cơ Y, người ta thu được kết quả sau : 32%C; 6,667%H; 42,667%; 18,667%N về khối lượng. Biết phân tử Y chỉ chứa một nguyên tử N. Xác định công thức phân tử của Y.

259

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11