Chi tiết câu hỏi

Chất Z có thành phần về khối lượng như sau : 54,5%C ; 9,1%H ; 36,4% O. Biết 0,88 hơi chất Z chiếm 224 ml (đktc). Xác định công thức phân tử của Z.

177

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11