Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn 5,2 gam hợp chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng ${H_2}S{O_4}$ đặc, bình (2) chứa nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 1,8 gam, bình (2) thu được 15 gam kết tủa. Thể tích của 10,4 gam X bằng thể tích của 3,2 gam oxi trong cùng điều kiện nhiệt độ. Xác đinh công thức phân tử của X.

330

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11