Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn 0,366 gam chất hữu cơ X thu được 0,792 gam $C{O_2}$ và 0,234 gam ${H_2}O$. Mặt khác, phân hủy 0,549 gam X thu được 37,42 $c{m^3}$ nitơ (đo ở 27$^oC$ và 750 mmHg), biết trong phân tử của X có 1 nguyên tử nitơ. Xác định công thức phân tử của X.

268

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11