Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn 1 hiđrocacbon A thu được 6,72 lit khí $C{O_2}$ (đktc) và 7,2 gam ${H_2}O$. Xác định công thức phân tử của A.

184

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11