Chi tiết câu hỏi

Cho các chất sau: ${C_2}{H_6}$, ${C_7}{H_{16}}$, ${C_5}{H_{12}}$, ${C_9}{H_{20}}$. Ở điều kiện thường, ankan nào là chất khí ?

174

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11