Chi tiết câu hỏi

Ở điều kiện thường, ankan nào dưới đây không phải là chất khí ?
A. $C{H_3}{\left[ {C{H_2}} \right]_5}C{H_3}$
B. $C{H_3}C{H_2}C{H_3}$
C. $C{H_3}CH\left( {C{H_3}} \right)C{H_3}$
D. $C{H_3}{\left[ {C{H_2}} \right]_2}C{H_3}$

174

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11