Chi tiết câu hỏi

Chất nào dưới đây tác dụng với $C{l_2}$ theo tỉ lệ mol 1:1 (askt) chỉ thu được một sản phẩm thế monoclo duy nhất ?
A. $C{H_3}-C{H_3}$
B. $C{H_3}-C{H_2}-C{H_3}$
C. $C{H_3}-CH\left( {C{H_3}} \right)-C{H_3}$
D. $C{H_3}-C{H_2}-C{H_2}-C{H_3}$

164

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11