Chi tiết câu hỏi

Cho các chất sau : $C{H_3}-CH\left( {C{H_3}} \right)-C{H_3}$, $C{H_3}-{\left[ {C{H_2}} \right]_4}-C{H_3}$, $C{H_3}-{\left[ {C{H_2}} \right]_3}-C{H_3}$, $C{H_3}-CH\left( {C{H_3}} \right)-C{H_2}-C{H_3}$. Chất nào tác dụng với $C{l_2}$ theo tỉ lệ 1:1 (askt) chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo ?

151

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11