Chi tiết câu hỏi

Butan bị tách hiđro tạo thành sản phẩm nào dưới đây ?
A. $C{H_3}-CH = CH-C{H_3}$
B. $C{H_3}-C{H_2}-C{H_3}$
C. $C{H_2} = C\left( {C{H_3}} \right)-C{H_3}$
D. $C{H_3}-CH\left( {C{H_3}} \right)-C{H_3}$

221

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11