Chi tiết câu hỏi

Cho các chất sau : ${F_2}$, $NaOH$, $KCl{O_3}$, $HCl$. Ankan chỉ tác dụng được với chất nào ?

166

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11