Chi tiết câu hỏi

Nung x mol muối natri axetat với vôi tôi xút thu được 0,15 mol khí metan. Tính giá trị của x (biết phản ứng có H = 100%).

194

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11