Chi tiết câu hỏi

Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với ${H_2}$ bằng 12. Tìm công thức phân tử của X.

265

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11