Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 2,24 lít $C{O_2}$ (đktc) và 2,7 gam ${H_2}O$. Tính thể tích khí ${O_2}$ đã tham gia phản ứng cháy (đktc).

278

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11