Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp A (đktc) gồm$C{H_4}$, ${C_2}{H_6}$ và ${C_3}{H_8}$ thu được V lít khí $C{O_2}$ (đktc) và 7,2 gam ${H_2}O$. Tính V.

269

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11