Chi tiết câu hỏi

Hợp chất nào dưới đây có đồng phân hình học ?
A. 2,3- điclobut-2-en
B. 2-clo-but-1-en
C. 2-metylbut-2-en
D. 2,3- đimetylpent-2-en

375

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11