Chi tiết câu hỏi

Chất hữu cơ X có công thức phân tử ${C_6}{H_6}$ mạch thẳng. Biết 1 mol X tác dụng với $AgN{O_3}$ dư trong $N{H_3}$ tạo ra 292 gam kết tủa. Xác định công thức cấu tạo của X.

218

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11