Chi tiết câu hỏi

Tính khối lượng benzen thu được khi trime hóa hoàn toàn 5,6 lít ${C_2}{H_2}$ (đktc) (biết hiệu xuất phản ứng là 100%).

263

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11