Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn 11,7 gam hiđrocacbon thơm A thu được 8,1 gam nước. Biết A có khối lượng phân tử nhỏ hơn 117 và có khả năng làm mất màu dung dịch $KMn{O_4}$. Gọi tên A.

426

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11