Chi tiết câu hỏi

Một hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon thơm A, B đều có M < 120. Tỉ khối của X đối với ${C_2}{H_6}$ là 3,067. Biết rằng A, B có thể có nhánh và nhánh này no. Xác định công thức phân tử của A, B.

300

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11