Chi tiết câu hỏi

Người ta điều chế benzen từ $Ca{C_2}$ theo sơ đồ sau :
$Ca{C_2}\xrightarrow{{100\% }}{C_2}{H_2}\xrightarrow{{80\% }}{C_6}{H_6}$
Tính khối lượng đất đèn dùng để điều chế được 156 kg benzen (biết trong đất đèn có chứa 96% $Ca{C_2}$).

1183

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11