Chi tiết câu hỏi

Phân tích hợp chất hữu cơ A thấy : %mC = 92,3%, %mH = 7,7%. Tỉ khối của A đối với ${H_2}$ là 13. Xác định công thức phân tử của A.

247

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11