Chi tiết câu hỏi

Hiđrocacbon X tác dụng với nước brom dư tạo thành dẫn xuất tetrabrom chứa 75,8% brom (về khối lượng), còn khi cộng hợp brom theo tỉ lệ số mol 1:1 thì thu được một cặp đồng phân hình học. Viết công thức cấu tạo của X.

1764

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11