Chi tiết câu hỏi

Hợp chất hữu cơ A là một chất lỏng, có tỉ khối so với không khí bằng 2,69. Đốt cháy hoàn toàn A thu được $C{O_2}$ và ${H_2}O$ theo tỉ lệ khối lượng là 4,9:1. Xác định công thức phân tử của A.

280

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11