Chi tiết câu hỏi

Cho các thuốc thử sau : dung dịch $KMn{O_4}$, dung dịch $KOH,{\text{ }}Fe,{\text{ }}Cu$, dung dịch $AgN{O_3}$. Có bao nhiêu thuốc thử có thể dùng nhận biết ion $F{e^{2 + }}$, $F{e^{3 + }}$?

163

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12