Chi tiết câu hỏi

Khử hoàn toàn 6,64 gam hỗn hợp gồm $Fe,{\text{ }}FeO,$ $F{e_3}{O_4}$, $F{e_2}{O_3}$ cần dùng 2,24 lít $CO$ (đktc). Tính khối lượng $Fe$ thu được.

634

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12