Chi tiết câu hỏi

Cho 0,2 mol Mg vào dung dịch ${H_2}S{O_4}$ loãng, dư thu được a mol khí. Tính giá trị của a.

258

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12