Chi tiết câu hỏi

Cho 0,3 mol $A{l_2}{O_3}$ tác dụng với dung dịch chứa x mol $Ba{(OH)_2}$ . Tính giá trị của x (biết rằng các chất phản ứng vừa đủ với nhau).

267

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12