Chi tiết câu hỏi

Cho 0,1 mol Al vào dung dịch chứa 0,4 mol $AgN{O_3}$. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được bao nhiêu mol kim loại?

274

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12