Chi tiết câu hỏi

Magie tác dụng với dung dịch nào dưới đây luôn giải phóng ra khí ${H_2}$?
A. ${H_2}S{O_4}$ loãng
B. ${H_2}S{O_4}$ đặc, nóng
C. $HN{O_3}$ đặc, nóng
D. $HN{O_3}$ loãng

262

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12