Chi tiết câu hỏi

Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong (C): $y = - 2{x^3} - 6{{\rm{x}}^2} + 1$ tại những điểm có hoành độ thoả mãn: y’’ = 0.

225

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11