Chi tiết câu hỏi

Trong câu “Tôi đang đi trên phố.”, động từ là “đi” hay “đang đi” ?

261

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4