Chi tiết câu hỏi

Chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc đơn trong câu sau:
“Tiếng trống của phìa (lí trưởng) thúc gọi nộp thuế vẫn rền rĩ”.
(Tô Hoài)

209

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8