Chi tiết câu hỏi

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm $I\left( { - 5;1;1} \right)$ và tiếp xúc với mặt cầu (T) có phương trình: ${x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x + 4y - 6z + 5 = 0$. Tính bán kính R của mặt cầu (S).

272

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12