Chi tiết câu hỏi

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm $A\left( { - 1;6;6} \right),B\left( {3; - 6; - 2} \right).$ Tìm điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho MA + MB nhỏ nhất.

254

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12