Chi tiết câu hỏi

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình ${x^2} + {y^2} + {z^2} - 2(m + 2)x + 4my - 2mz + 5{m^2} - 9 = 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của bán kính mặt cầu.

245

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12