Chi tiết câu hỏi

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 4 điểm $A(6; - 2;3),B(0;1;6),C(2;0; - 1),D(4;1;0)$. Tìm tập hợp các điểm M trong không gian sao cho $\left| {\overrightarrow {MA} + \overrightarrow {MB} + \overrightarrow {MC} + \overrightarrow {MD} } \right| = 8.$

318

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12