Chi tiết câu hỏi

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho tứ diện ABCD biết $A\left( {1;0;1} \right),B\left( { - 1;1;2} \right),C\left( { - 1;1;0} \right),D\left( {2; - 1; - 2} \right).$ Tính độ dài đường cao AH của tứ diện ABCD.

352

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12