Chi tiết câu hỏi

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho tứ diện ABCD có ba đỉnh $A\left( {2;1; - 1} \right),B\left( {3;0;1} \right),C\left( {2; - 1;3} \right)$ và đỉnh D thuộc phần dương trục Oy. Biết rằng tứ diện ABCD có thể tích bằng 3. Tìm toạ độ đỉnh D.

301

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12