Chi tiết câu hỏi

Hoà tan 12,8 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO bằng dung dịch HCl 0,2M vừa đủ. Thấy có 2,24 lit khí thoát ra (đktc). Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng.

496

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10