Chi tiết câu hỏi

Hỗn hợp A gồm ${O_2}$, ${O_3}$. Sau một thời gian phân hủy hết ${O_3}$ thu được 1 khí duy nhất có thể tích tăng thêm 7,5%. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của ${O_3}$ trong hỗn hợp A.

306

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10