Chi tiết câu hỏi

Khi cho dư ${H_2}S$ vào dung dịch $Pb{\left( {N{O_3}} \right)_2}$thu được 7,17 gam kết tủa. Tính khối lượng $Pb{\left( {N{O_3}} \right)_2}$cần dùng.

347

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10