Chi tiết câu hỏi

Viết phương trình phản ứng xảy ra khi đốt cháy butan (${C_4}{H_{10}}$) trong oxi thu được khí cacbonic và hơi nước.

218

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8