Chi tiết câu hỏi

Tình tỉ khối hơi của không khí đối với hiđro.

158

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8