Chi tiết câu hỏi

Cho 17,6 gam hỗn hợp Fe, Cu tác dụng với ${H_2}S{O_4}$ đặc, nóng thu được 8,96 lít $S{O_2}$ (điều kiện tiêu chuẩn). Tính khối lượng mỗi kim loại.

364

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10