Chi tiết câu hỏi

Trong số các phản ứng sau, phản ứng oxi hoá- khử nội phân tử là
A. $N{H_4}N{O_3} \to {N_2}O + 2{H_2}O$
B. $4Fe{S_2} + 11{O_2} \to 8S{O_2} + 2F{e_2}{O_3}$
C. $CaC{O_3}\xrightarrow{{{t^0}}}CaO + C{O_2}$
D. $2KMn{O_4} + 10FeS{O_4}$ $+ 8{H_2}S{O_4} \to 5F{e_2}{(S{O_4})_3}$ $+ 2MnS{O_4} + {K_2}S{O_4}$

221

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10