Chi tiết câu hỏi

Một vật rơi tự do tại nơi có gia tốc trọng trường là g = 9,8$m/{s^2}$. Tính quãng đường vật rơi trong giây thứ 3.

156

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10