Chi tiết câu hỏi

Một vật rơi từ độ cao h xuống đất mất 5 s. Lấy g = 10 $m/{s^2}$. Thời gian vật rơi 45 m cuối cùng là bao nhiêu ?

177

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10