Chi tiết câu hỏi

Thả rơi không vận tốc ban đầu hai vật ở hai độ cao ${h_1}$ và ${h_2}$ với ${h_1} = {\rm{ }}4{h_2}$. Gọi ${v_1}$ và ${v_2}$ là vận tốc của hai vật khi vừa chạm đất. Khi đó hãy xác định mối quan hệ giữa vận tốc hai vật.

194

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10